Regenerate
OrcMale
Aesog
Beleblvnog
Connarg
Dakagrodrok
Filornargog
Herballar
Neldskarbog
Ratnobgrim
Skabgobnob
Uthinrod
Wazurtyfug
Znobbog