Regenerate
OrcMale
Finrodrok
Mong
Neldorggor
Ratnobbog
Sniknobrot
Thinrodrok
Ugskabthug
Virjarth
Wazgutfug
Zodgrotshak